• Email:ge@cuhk.edu.cn
  • Postal Code:51817
  • Address: No. 2001 Longxiang Avenue, Longgang District, Shenzhen, Zhi Xin Building 411A